Titulní banner

Právní předpisy obce

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ RADY OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čistá

Požární řád obce Čistá

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Čistá jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Čistá (dále jen „požární řád“),

Směrnice pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu obce

o poskytovování účelových dotací na podporu aktivit v oblastech sport, tělovýchova, kultura, školství, zdravotnictví aj.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistá

Nařízení RO č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Rada obce Čistá se na svém zasedání dne 23. března 2015 usnesením č. RO 1/7/15 usnesla vydat na základě pověření ZO Čistá Nařízení Rady obce

Nařízení RO - neudržované komunikace 2014/2015

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

ruší vyhlášku o místních poplatcích za komunální odpad č. 1/2010

Nařízení obce Čistá o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

1/09

stanovuje v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 13/ 1997 Sb. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic

Nařízení obce Čistá vymezující úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2/09

vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vyhláška o závazných částech Územního plánu obce Čistá

1/2006

vymezuje závazné části Územního plánu obce Čistá, ustanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové území obce

Vyhláška o místních poplatcích

1/2011

stanovuje místní poplatky ze psů

Vyhláška o místních poplatcích za komunální odpad

1/2010

platnost vyhlášky skončila k 1. 1. 2013 usnezením ZO ze dne 13. 12. 2012

Vyhláška o komunálním a stavebním odpadu

1/2007

stanovuje systém sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čistá

Seznam právních předpisů vydaných obcí

názvy, data vydání a platnosti jednotlivých platných vyhlášek, vydaných obcí Čistá od roku 2000