Titulní banner

Úřední deska

POSUDEK RYCHLOSTNÍ SILNICE R35

Datum zveřejnění: 23.01.12 - 22.02.12

Písemné vyjádření k posudku můžete zasílat nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o posudku na úřední desce Krajského pardubického kraje do 7. 2. 2012.

NÁVRH KONCEPCE "PROGRAM ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE"

Datum zveřejnění: 31.08.11 - 30.09.11

Žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 22. 9. 2011. Doba zveřejnění návrhu koncepce je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o zveřejnění návrhu koncepce v nejkratším možném termínu, a to na emailovou adresu: jan.hejhal@mzp.cz.

 

Dále žádáme o zaslání případného vyjádření k návrhu koncepce, zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí, příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předkladatel koncepce (Pardubický kraj) na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(např. v tisku).

 

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a o termínu konání veřejného projednání lze nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php),
kód koncepce MZP115K.
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP115K

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Čistá za rok 2010 - návrh

Datum zveřejnění: 16.05.11 - 05.06.11
Obec Čistá, IČO 00276545, podle § 17, odst.6, zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2010. Více informací v příloze.
30/Z--O 2010.doc

Informace o změně daňového řádu POZOR NA POKUTY

Datum zveřejnění: 08.03.11 - 07.04.11
 Podle § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání (jakékoliv), ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. Výše pokuty činí minimálně 500 Kč a správce daně musí pokutu udělit i v případě, že daňové přiznání zní na velmi malou částku příp. na nulu! Finanční úřad nemá možnost pokutu snížit nebo odpustit. 

Může tak dojít k situaci, kdy bude dne 8. 2. 2011 podáno přiznání k dani z nemovitostí s povinností zaplatit daň ve výši 51 Kč. Protože přiznání bylo podáno více než 5 pracovních dnů po řádném termínu (31. 1. 2011), správce daně musí předepsat pokutu ve výši 500 Kč.  

Od nového roku v souvislosti s placením daní vstoupila v platnost další nepříjemná změna a to, že přestaly existovat daňové složenky tzn., že daň musí poplatník uhradit buď v hotovosti na FÚ nebo za její bezhotovostní převod na účet FÚ zaplatit poplatek poště nebo svému bankovnímu ústavu.

.


26/Let-nk - Konec da-Nov-R slo-uenky.pdf