Titulní banner

Aktuálně

INFORMACE K ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČISTÁ

Jako důležitou zpětnou vazbu pro rozhodování a zjištění informací o zájmu se na kanalizaci napojit, jsme se rozhodli svolat sérií schůzek občanů se všemi členy Zastupitelstva obce Čistá, které se budou konat v malém sále kulturního domu vždy od 17 hodin:

Ø       v pondělí 3.2. pro občany žijících v úseku od Trstěnice po křižovatku na Dolní Újezd a silnici na Brlenku.

Ø       v úterý 4.2. pro domácnosti v úseku od Benátek po bývalý kravín K III.

Ø       ve středu 5.2. pro občany v úseku od křižovatky na Dolní Újezd po čp. 327 (bytovky)

Ø       ve čtvrtek 6.2. pro občany v úseku od bytovek po bývalý kravín K III.


58/kanaliza--n-S leden 2014.doc

ODKANALIZOVÁNÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 3. ÚNORA

SCHŮZE  3.2.2014        ANO 19    NE  8    NEVÍM  2     POUZE GRAVITAČNÍ 2

 

 

 

Ø      máte vyřešeny přípojky el.energie pro tlakovou kanalizaci? Nemáme. Elektrickou přípojku bude řešit projekt domovní přípojky (práce na němž byly momentálně zastaveny a budou pokračovat až po rozhodnutí ZO o vypsání výběrového řízení a odsouhlasení zadávají a prováděcí projektové dokumentace). Jak bylo správně poznamenáno v předchozí diskuzi v několika případech, může být skutečně s elektrickou přípojkou problém zvlášť v případech starších nemovitostí nebo domů, kde chybí rozvody 3F.

 

Ø       proč ne čističky? viz předchozí diskuze.

      Nebyla by levnější varianta čistička do každé domácnosti (domu)?

Určitě byla. Toto řešení  podle vyjádření odborných  a správních autorit(orgánů životního prostředí, ORP, kraje, státu i EU) není doporučováno. Projekt kanalizace vyhovuje ve všech parametrech a kritériích a podle poskytovatele dotace a je výhodnější a správnější než budování domovních ČOV.

Ø      ZO štve lidi proti sobě, vnáší do vesnice mezi lidi zlo!!!  Na podobná tvrzení lze jen těžko reagovat. Na schůzi ZO jsem se nikdy nesetkal s tím, že by někdo byl hodnocen podle toho, jestli o projektu kanalizace zvažuje se všemi důsledky, které to pro obec bude mít. Nebo jestli již má jasno a projekt kanalizace odsoudil jako špatný a již dávno zavrhnul. To, že někdo bude napojen na tlakovou kanalizaci a někdo na gravitační, způsobily objektivní a lehce ověřitelné příčiny. To, že se schůzky konají na čtyřikrát po jednotlivých částech obce, má minimálně jeden dobrý důvod a to, že se může alespoň většina přítomných vyjádřit. A to, že se alespoň ti zastupitelé, kteří se schůzek účastní a budou účastnit, se upřímně snaží získat maximum názorů od spoluobčanů jako důležitou zpětnou vazbu a podklad pro své rozhodování, považuji za přínosné. Za zlo lze spíše považovat šíření „té jediné a správné pravdy“.

 

Ø      starosta se domluvil s Litomyšlí, že jim budeme posílat m3 a oni nám seženou úvěr!!  S Litomyšlí byla domluvena cena 21Kč + DPH za likvidaci splaškových vod. Výpočet výše ceny provedl MÚ a připravené usnesení schválila rada města. Podobně tomu bylo i u s poplatkem za odvádění splaškových vod pro Benátky, který by měl činit 0,86Kč + DPH. Bezúročný úvěr ve výši cca 7 000 000Kč je součástí dotace SFŽP. Dále byly prověřeny „úvěrové možnosti obce“ u České spořitelny. V případě, že by obec na realizaci projektu potřebovala získat komerční úvěr, bude muset poskytnutí půjčky vysoutěžit nejvýhodnější nabídku. Tvrzení, tak jak bylo předneseno, nerozumím.

 

Ø      finanční analýza?  Finanční analýza jako dokument projednává všechny ekonomické a finanční aspekty jak realizační fáze projektu, tak samotného provozu po dobu 10 let s výhledem na dalších 20 let. Celý dokument je kdykoli k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Ø      stočné je závislé na dotaci?  Částečně. Ze všeho nejvíce závisí na výši provozních výdajů a provozních příjmů. Obě veličiny se velmi těžko odhadují. Závisí totiž na vývoji cen energií, služeb a především na množství odváděných splaškových vod.

Ø      proč je v D. Újezdě jiná cena stočného?  Situaci a zkušenosti v Dolním Újezdě není problém ověřit a zjistit – informace dodáme !!!!

Ø      odhad ceny stočného?  Každý, kdo prorokuje jakékoliv částky jako cenu stočného, je velmi odvážný. V žádosti o dotaci se počítalo s částkou 18Kč/m3 vyčištění splaškových vod na ČOV Litomyšl. Provozními náklady 8,70Kč, celkově tedy 26,70Kč. V tuto chvíli, kdy víme, že za každý m3 zaplatíme Benátkům a Litomyšli 25,20Kč, provozní náklady počítáme na rozdíl od žádosti s rezervou např. 15Kč, můžeme odhadovat, že stočné by nemělo přesáhnout 40Kč.

 

Ø      místní referendum, referendum Borová ?  Otázka místního referenda je velmi často diskutovaná po celou dobu přípravy projektu. 

Proč o tak velké investici rozhodovalo jenom zastupitelstvo a ne všichni občané v referendu?

O vypsání místního referenda se dlouze a poměrně vzrušeně diskutovalo na červnové schůzi zastupitelstva obce. Nakonec se od referenda upustilo, hned z několika důvodů: O věcech odborných, technických a ekonomický by měli rozhodovat lidé minimálně s dostatkem  informací, podkladů a také s určitou mírou zodpovědnosti za svoje rozhodnutí. V rozhodování referenda o kanalizaci nelze zohlednit názor mnoha zúčastněných např. chalupářů, majitelů nemovitostí, kteří v obci nebydlí, majitelů nájemních a družstevních domů , podnikatelů a firem, ale i obce, která potřebuje likvidovat splašky, z nemovitostí ve vlastnictví obce. Účastníci referenda nenesou za své rozhodnutí žádnou zodpovědnost. Dnes můžou hlasovat proti kanalizaci. Zítra požadovat urychlené vyřešení problému s odpadními vodami.

Stejně jako všechna předchozí zastupitelstva i to současné se upřímně snaží rozhodovat v zájmu většiny občanů, i když se nelze zachovat všem.

 

      K referendu v Borové: Přiznávám veřejně, že referendu v Borové vůbec nerozumím.          Na otázku „Chcete, aby v letech 2014 – 2015 byla v obci Borová vybudována        gravitační kanalizace z dotací EU a Státního fondu životního prostředí?“  na kterou   odpovídali občané 11.ledna, snad ani nejde odpovědět jinak než ano. Problém je však         v tom, že referendum je závazné pro zastupitelstvo obce resp. pro starostu, ale ne pro       SFŽP nebo snad EU. Takže podle mě referendum bylo pouze vyjádřením přání a tužeb       voličů.

 

Ø      zaznělo i několik kladných a souhlasných vyjádření k projektu kanalizace s poukazem na vysoké náklady provozu domovních ČOV, pořizovací cena 70 000,- + 2x ročně vzorky, atd…..

 

Ø      jak jsou řešeny el. přípojky pro přečerpávací stanice. Jsou čerpací stanice ze 2 trafostanic?  Všech 6 přečerpávacích stanic by mělo mít novou přípojku NN z nejbližšího možného napojovacího bodu. Přípojky jsou nasmlouvány se společností ČEZ. Napájení ze 2 trafostanic se neřeší ani v jednom případě. Všechny přečerpávací šachty mají bezpečností přeliv s přepadem do řeky.

 

Ø      co se bude dít, když vrchní konec bude fungovat a dole proud nepůjde?  Bude použit bezpečností přeliv. Při dlouhodobých haváriích se zřejmě odstaví všechna čerpadla. Předpokládám, že kanalizace musí mít stejně jako vodovod provozní řád, který řeší havarijní a krizové situace.

 

Ø      jak jsou velké přečerpávací šachty?  Velké přečerpávací šachty obecní 2x2m a hloubka 4m, šachta domovní čerpací jednotky má průměr 80cm, hloubka maximálně 3m.

 

Ø      bylo by možné napojit ještě dříve neřešené domácnosti na odlehlých místech?  Všechny domácnosti, které v PD z roku 2008 byly jako neodkanalizované, budou znovu posuzovány v projektu domovních přípojek, pokud se v projekčních pracích bude pokračovat. viz předchozí diskuze. zkopírovat z novin

 

Ø      budou se řešit novostavby – musí se někde hlásit, aby se s nimi v projektu počítalo?  Nemusí. Všechny novostavby postavené po roce 2008 se budou řešit v projektu domovních přípojek, pokud se v projekčních pracích bude pokračovat.

 

Ø      jak budou kompenzovány náklady domácností připojených na tlakovou kanalizaci?  viz předchozí diskuze

Proč diskriminujete jedny občany tím, že se musí proti své vůli napojit na tlakovou kanalizaci oproti druhým, které napojíte na kanalizaci gravitační?

Důvody k rozhodnutí změnit systém plně gravitační (spádové) kanalizace z části na tlakovou, byly čistě ekonomické a technické. V žádném případě nehrály roly důvody osobní nebo jiné. Navíc zastupitelstvo obce jasně vyjádřilo snahu, domácnostem napojeným na tlakovou kanalizaci finančně veškeré náklady s tím spojené kompenzovat. Pravda je, že nepříjemnosti způsobené provozními problémy, které se u tlakových přípojek dají očekávat nijak vynahradit nemůžeme.

 

Ø      kolik bude stát vykopání přípojky od hranice k domu, kdo to udělá?  Soukromou část přípojky včetně přípojky NN bude provádět a platit vlastník nemovitosti s finančním příspěvkem obce. Domovní čerpací stanice u tlakové přípojky a přípojková šachta  gravitační přípojky je součástí stavby kanalizace a hradí ji obec.

 

Ø      proč bych nemohl fungovat jako doposud? Máme řádně zkolaudovaný tříkomorový septik. Oni mě snad pověsí nebo zavřou? Nikoho nepověsí, nikoho nezavřou. V případě vybudování kanalizace je povinnost občana k napojení, pokud je to technicky možné (otázka již zodpovězena výše).

 

Ø      proč je u nás stočné nižší, než všude jinde? Stočné je vypočítáno dle metodik SFŽP.

      Otázka již zodpovězena výše

 

Ø      proč se tlačí na projekt, o kterém si každý myslí, že je špatný?  Netlačí se na žádný projekt. Pouze se diskutuje o předložené variantě projektu, na který je možnost čerpat dotaci. Jakákoli jiná varianta je samozřejmě možná, ale finanční řešení zatím bez dotace.

 

Ø      jak je vyřešeno přecházení kanalizace přes soukromé pozemky?  Projekt kanalizace tak, jak je připravován, vychází z PD pro územní řízení, které proběhlo v roce 2009. V maximální míře se stavba umísťovala na pozemky obecní, státní a krajské. Přesto bylo nutné zasáhnout i do soukromých pozemků. Se všemi vlastníky mělo být jednáno. Jednotlivou chybu není možné vyloučit, stejně jako, že původní vlastník mohl pozemek převézt, mohl zemřít….

 

Ø      proč tady není nikdo z projektantů?  Nikoho z projektantů, kteří se podíleli na již dokončených stupních projektové dokumentace, jsme na besedu zastupitelů s občany nezvali. V případě jakýchkoliv konkrétních dotazů, na které by nebyl schopen odpovědět nikdo ze zastupitelů, rádi zprostředkujeme vypracování kvalifikované odpovědi projektantem nebo zprostředkujeme osobní schůzku.

 

Ø      není tlaková kanalizace krátkozraké řešení, které se v budoucnosti několikanásobně prodraží?   Otázka již zodpovězena výše

 

Ø      starosta a celé zastupitelstvo lže a mlží !   Na toto tvrzení se těžko co namítá. Já sám si žádné lži nejsem vědom. Že by někdo ze zúčastněných zastupitelů lhal, jsem si také nepovšiml. Pravdou je, že některé otázky nelze zodpovědět a odpověď můžeme pouze odhadovat. Patrné to bylo např. u poskytování údajů o ceně stočného, které vychází z provozních nákladů. Ať vám někdo tvrdí, že provozní náklady na 1m3 budou 5Kč ,50Kč nebo 150Kč, vždy se jedná pouze o odhad.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 6. ÚNORA S CELKOVÝMI VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

SCHŮZE   6.2.2014              ANO 9    NE 21     POUZE GRAVITAČNÍ 1

Ø      proč tady není odborník na kanalizaci na upřesnění detailů (z Vodovodů Litomyšl, z MÚ Litomyšl apod.)

Ø      co by se stalo, když se do 27. 2. neschválí dokumentace (už tady nebudeme mít nikdy kanalizaci nebo co se stane) ?

Ø      proč se nenajdou peníze na kanalizaci, když jsou na golfová hřiště, atd.. Je prý teď k dispozici 300 miliard?

Ø      Zastupitelé jsou stejně rozhodnutí, ještě nikdo z vás nevystoupil s jiným názorem než, že jste pro kanalizaci!

Ø      proč budete budovat takový paskvil, počkejte!

Ø      teď jste se přiznali k veliké nezodpovědnosti, když jste se s tím nezabývali. V Baníně se tím zabývali od roku 2008!

Ø      špatně jste nás informovali !

Ø      jste ZO, měli byste chtít pro občany to nejlepší, proč tady tedy chcete paskvil, který není nejlepší ?

Ø      stočné 160Kč/m3  ?

Ø      zazněla informace od paní Ing. Hroudové ze ŽP z kraje, že se na provozu nesmí prodělávat

Ø      proč masírujete starší lidi ?

Ø      objasněte nevýhody tlakové kanalizace – jaké jsou poruchy, termíny oprav při poruše, jak se pozná kde je to zamrzlé, kolik to bude stát?

Ø      mohli byste nám propočtem objasnit, kolik bude stát m3 ?

Ø      náklady na čištění budou 1000Kč, na elektřinu 500Kč, kde vezmete na to, abyste tvořili zisk?

Ø      proč naše obec vlastně potřebuje kanalizaci?

Ø      minulý týden v Jiřetici (jméno obce asi bylo špatně zaznamenáno) stopli kanalizaci, jelikož to pro takhle velkou obec nemá cenu

Ø      uvažovali jste o tom, kolik lidí na to mít nebude?

Ø      zvažte i sociální aspekty, nastanou situace, že na to lidi nebudou mít

Ø      jak budete garantovat cenu, jaká bude situace po 10 letech provozu, kdo to bude provozovat?

Ø      máte s čističkou v Litomyšli sepsanou smlouvu?

Ø      je možné občanům garantovat cenu stočného smlouvou?

Ø      jednotlivé tabulky – nákladů se musí průběžně doplňovat, žádná obec mi nepotvrdila, že se vešli do rozpočtu

Ø      cena je nízká, bude rozhodně vyšší!

Ø      Benátky jsou ve stavu oceňování projektu, proč to tady řešíme, když nevíme, jak to tam dopadne ?

Ø      s kanalizací souhlasím, ale mám strach z tlakové přípojky, prosím o vysvětlení detailů – hloubka připojení na šachtu, co je třeba nachystat před připojením, atd.

Ø      fungování plováků, bude v domě stačit jen jistič nebo bude muset být jistič, kdo bude platit revize, kolik sežere čerpadlo proudu?

Ø      jak to je s povodní, je čerpadlo vodotěsné?

Ø      kdo zajistí vyvezení jímky, když se to ucpe?

Ø      co můžeme do kanalizace pouštět?

Ø      znovu se zamyslet nad řešením, když dojde k výpadku proudu dole a nahoře půjde proud?

Ø      proč se elektrika nevede současně s potrubím (centrální řešení) ?

Ø      vyřešit doposud podané žádosti domácností, které není možné připojit

Ø      z důvodu špatné ekologické politiky státu a EU je třeba zrušit projekt kanalizace v Čisté!

Ø      jak bude vyřešena obslužnost obce v době výstavby kanalizace?

            na schůzce před Vánocemi zaznělo, že obec bude garantovat nést náklady spojené s kanalizací na dobu neurčitou, je to pravda?

Ø      kdo nám dělá dotačního manažera?

Ø      co když bude někdo, že na zaplacení mít nebude?

Ø      počítal někdo vyvezení septiku, kolik stojí momentálně odvoz na ČOV do Litomyšle nebo jinam ?

Ø      čističky vyjdou laciněji, proč nezadotuje obec výstavbu čističek?

Ø      bude obec dávat sankce, pokud se někdo nebude chtít připojit, když si pořídíme novou čističku?

Ø      může se do kanalizace pouštět výtok z praček a myček?

Ø      jak se dá opravit čerpadlo, když dítě hodí do odpadu něco nevhodného?

Ø      jak se uznávají reklamace čerpadel ?

Ø      na kolik Kč vyjde 1 m přípojky od šachty k domu?

Ø      jak se bude stočné platit, na základě vodoměru?

 

 

 

 

 

 

Během 4 schůzek, které se uskutečnily s občany v kulturním domě se k projektu kanalizace vyjádřilo 122 občanů.

Pro realizaci projektu „Odkanalizování obce Čistá“ se vyjádřilo celkově 34 občanů.

Proti hlasovalo 56 lidí.

Celkem 30 občanů se vyjádřilo kladně pouze pro gravitační kanalizaci a 2 lidé hlasovali „nevím“. 

Z toho vyplývá, že ze 122 občanů se stávajícím systémem nesouhlasí 86 lidí a 34 lidí se vyjádřilo pro realizaci projektu.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 5. ÚNORA

SCHŮZE   5.2.2014          ANO 3    NE 3     POUZE GRAVITAČNÍ 15

 

 

Ø      proč se udělal projekt a nikdo nás neinformoval?

 

Ø      kdo se bude starat o čerpadla u tlakové kanalizace?

 

Ø      je obec tak bohatá, že se tady tvoří takový paskvil?

 

Ø      Litomyšl chce připojením Čisté zlevnit čištění odpadních vod na Vertexu!

 

Ø      z jakého důvodu se ZO rozhodlo k vybudování kanalizace, když je Čistá vyjmuta z aglomerace?

 

Ø      můžeme získat finanční dotaci, co pustila Trstěnice?

 

Ø      neptáte se lidí trochu pozdě?

 

Ø      zkuste sehnat prachy, když jsme v ochranném pásmu

 

Ø      proč se nemohlo jít korytem řeky?

 

Ø      jak je řešen přechod sítí na cestě Chlebounovi čp. …až po Beranovi čp. 92?

 

Ø      jaká bude cena stočného a o kolik ho provozní náklady navýší?

 

Ø      výše stočného je stanovena – na 30 let musí být vytvořena rezerva 75%, závislá na výši dotace

 

Ø      postaráte se i o odlehlá místa?

 

Ø      proč projekt neřeší odlehlá místa?

 

Ø      jak budeme řešit příspěvky pro lidi, kteří nejsou možné napojit?

 

Ø      dejte jeden systém – když kanalizaci, tak všichni a stejně!

 

Ø      kdy budeme vědět, že budeme do kanalizace zahrnuti?

 

Ø      jak budou dlouhé přípojky na soukromém pozemku?

 

Ø      jak budete lidi informovat o výsledku jednání?

 

Ø      jak se stavíte k hodnotě nemovitosti, která bude značně ovlivněna, zda je napojena či ne?

 

Ø      v čem budu v nevýhodě, když jsem na tlakové?

 

Ø      z. č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích, z.č. 106 Zákon o informacích – podcenili jste informovanost lidí.

 

Ø      byly předneseny negativní zkušenosti z obce Ředice – z počátku měli velké problémy, v mraze chodili ven, Roveň – starostka – nevejdou se pod stočné 75-90Kč/m3, zeptat se na odborný posudek

 

Ø      podání dotace – je finanční analýza správná?

 

Ø      má opravdu výše dotace vliv na stočné?

 

Ø      bude po dokončení akce zpracována nová finanční analýza, která bude vycházet ze skutečných nákladů?

 

Ø      Banín kanalizace – aby mohli splňovat podmínky dotace, musí falšovat zisky

 

Ø      jak se tvoří cena stočného?

 

Ø      Ostřetín – stočné platí 100Kč na osobu/měsíc bez ohledu na množství odváděných splaškových vod

 

Ø      uvažoval někdo o paskvilu z důvodu zápachu (v obcích, kde to takto je,  je značný zápach) ?

 

Ø      kdo bude hradit náklady na rozpadající se okapy?

 

Ø      jak se dopočítává cena stočného po výstavbě kanalizace?

 

Ø      není pravda, že jediným kritériem při výběru dodavatele stavby je cena (§ 78, zákon o veřejných zakázkách – cena, kvalita, funkční vlastnosti, návratnost nákladů, atd.)!

 

Ø      proč se neudělala studie, zda není výhodnější řešení čističek – cena čističek je cca 40.000Kč ?

 

Ø      učinit dotaz, zda by nám povolili čističky pro všechny domácnosti?

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - VOLNÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY 4. ÚNORA

SCHŮZE   4.2.2014        ANO 3   NE 24    POUZE GRAVITAČNÍ 12

 

Ø      jak má obec namyšleno provozování kanalizace?

Ø      jaké je předpokládané stočné?

Ø      jak je Agroprojekce V. Mýto spojena s VRV Praha?

Ø      proč do ceny stočného nejsou započítány odpisy 70% hodnoty investice + provozní náklady (aby byla zajištěna udržitelnost projektu) ?

investice 85.000.000,- ………… 30 let …..59.000.000 (zdroje)  - 2.000.000/ročně

Ø      jak vytvoříme zdroje na udržitelnost projektu?

Finanční analýzu poskytnout k nahlédnutí

Ø      proč není možné napojit na kanalizaci odlehlé domácnosti?

Ø      jak je možné, že část projektu bylo možné převést a některé části ač ve spádu zůstaly stejné?

Ø      MŽP zvýhodňuje projekty, ve kterých jsou provozní náklady vysoké, i když pořizovací jsou nižší

Ø      když je jedno ministerstvu, kolik budeme platit, proč je to jedno našim zastupitelům?

Ø      ! ! !  jak jsou na tom s výstavbou Benátky?

Ø      jak je možné, že se na tom podílejí 3 firmy a všechny se uživí?

Ø      zjistit, jaké jsou aktuální výzvy na dotace

Ø      ! ! !  proč nechcete referendum !

Ø      kolik bude stát přípojky od domu k hranici?

Ø      je možné udělat částečnou realizaci?

Ø      je možné vrátit plnou moc, když byla špatně?

Ø      bude hradit obec náklady na kanalizaci? Kde na to vezme?

Ø      Borová – referendum

Ø      proč v Koclířově předělali projekt z tlakové na gravitační a tady to nejde?

Ø      stočné 160Kč/m3 (když 150 domácností na tlakovou) při spotřebě 60m3 na domácnost

Ø      řešení výpadku proudu – dimenze přečerpávací nádrže pod Jalovým potokem

Ø      Co lze sdělit k informaci od Ing. Randáka z MÚ Litomyšl, že cena stočného nemůže jít pod 70Kč/m3 ?

A sdělení ministerstva zemědělství (Ing. Chaloupka) že se všude dělá gravitace a my děláme tlakovou

Ø      jak se bude měřit stočné?

Ø      je stočné regulováno?

Ø      je někde spočítáno, kde se vyšší investiční náklady za gravitační kanalizaci vyrovnají s nižšími náklady na tlakovou? (za kdy) ?

Ø      může stát nařídit vybudování kanalizace v budoucnu, když teď odmítneme dotaci?

Ø      jak kvalitní je tato varianta, když si  člen ZO J. Jůza koupil čističku na tlakovou kanalizaci?

Ø      proč jste lidi neinformovali dřív, ale až teď?

Ø      proč jste nepostupovali s kanalizací jako v Baníně?

Ø      kolik zastupitelů je na tlakové a kolik na gravitační?

UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY

Ve čtvrtek 13.února během dopoledne bude z důvodu opravy poruchy vodovodu uzavřen přívod vody z vodojemu do vodovodního řadu. Vodovod bude napájen přímo ze zdroje čerpadlem a může proto docházet k výraznému kolísání tlaku nebo dokonce ke krátkodobým výpadkům vody. Děkujeme za pochopení

JARNÍ BRUSLENÍ - ZMĚNA ČASU

Občanské sdružení HC ČISTÁ zve děti a jejich rodiče na jarní bruslení,které se bude konat na zimním stadionu v Litomyšli 2.3.2014 a to od 09:30 do 11:00 hod.. Přijďte si zasportovat před nedělním obědem :) . Bruslení je zcela zdarma. Těšíme se na Vás HC ČISTÁ,o.s.

FOTBALOVÝ PLES V ČISTÉ

TJ SOKOL Čistá vás srdečně zve na 2. fotbalový ples, který se uskuteční 22. února 2014 v Kulturním domě v Čisté. K tanci a poslechu hraje skupina RYTMIC. Bohatá tombola, tradiční večeře a občerstvení zajištěno. Lístky si můžete zakoupit v předprodeji u Jiřího Stibůrka, tel.: 739 838 910
60/Fotbalov-- ples.png