Titulní banner

Právní předpisy obce

Nařízení obce Čistá o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

1/09

stanovuje v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 13/ 1997 Sb. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic

Nařízení obce Čistá vymezující úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

1/2020

vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vyhláška o závazných částech Územního plánu obce Čistá

1/2006

vymezuje závazné části Územního plánu obce Čistá, ustanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové území obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1/2024

stanovuje místní poplatky ze psů

Seznam právních předpisů vydaných obcí

 

názvy, data vydání a platnosti jednotlivých platných vyhlášek, vydaných obcí Čistá od roku 2000 

Obecně závazná vyhláška o odpadech

2/2019 

vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čistá

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

1/2023

vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícího na území obce Čistá

vodovod - všeobecně platné podmínky

všeobecně platné podmínky pro odběr pitné vody a dodavatelsko odběratelský vztah

vodovod - reklamační řád

reklamační řád dodávky pitné vody z veřejného vodovodu

Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu č. 2/2024

Řád veřejného pohřebiště obce Čistá

 

Stanovuje místní poplatek za pobyt